کمیته ایچماف

دوره بازآموزی داوری

دوره باز آموزی داوری کمیته ایچماف
مدرس : استاد آرین مدنی
مسول برگزاری : استاد علوی
تاریخ برگزاری : ۲۶ خرداد ۱۴۰۲
گواهینامه به شرکت کنندگان اعطا میگردد