کمیته ایچماف

دریافت حکم ریاست کمیته ایچماف

با حکم بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، گِرَندمَستِر سید رضا سیدیان به عنوان رئیس کمیته ایچماف منصوب شد.