کمیته ایچماف

آموزش

ثبت نام و مشاوره رایگان ۰۹۳۲۹۰۰۰۱۷۵

آموزش اجرای تکنیکی ضربات ترکیبی Combo Build-up
آموزش اجرای تکنیکی ضربه ترکیبی 2xlowkick Combo

ثبت نام و مشاوره رایگان ۰۹۳۲۹۰۰۰۱۷۵