کمیته ایچماف

برگزاری دوره فنی و کارورزی مهر ۱۴۰۲

دوره کارورزی ( مربیگری عملی ) درجه ۳ الی درجه ۱

بخش آقایان

مدرس و ممتحن دوره استاد علوی
مسئول برگزاری دوره استاد پرویز بایرامی
۰۹۳۰۶۴۹۰۴۶۴

بخش بانوان

مدرس دوره سرکار خانم استاد شهرکی
ممتحن دوره سرکار خانم استاد موسوی
مسئول برگزاری دوره سرکار خانم استاد تالمی نژاد
۰۹۳۶۲۰۹۴۳۴۴

برگزاری دوره فنی کمربند مشکی دان ۱ الی دان ۷

بخش آقایان

مدرس و ممتحن دوره فنی دان
استاد سید رضا سیدیان : ریاست کمیته ایچماف
مسئول برگزاری دوره : استاد امیر روانطاهر
۰۹۱۹۴۱۱۳۵۱۹

بخش بانوان

مدرس دوره سرکار خانم استاد شهرکی
ممتحن دوره سرکار خانم استاد موسوی
مسئول برگزاری دوره سرکار خانم استاد تالمی نژاد
۰۹۳۶۲۰۹۴۳۴۴

تاریخ برگزاری دان ۱ الی دان ۶ : ۱۴۰۲/۸/۱۲
تاریخ برگزاری دان ۷ : ۱۴۰۲/۹/۲۴
( آنلاین _ آفلاین)