کمیته ایچماف

مسابقات قهرمانی بانوان استان تهران

مسابقات قهرمانی بانوان کمیته ایچماف استان تهران در تاریخ ۲۲ دی ما ۱۴۰۲ در مجموعه ورزشی حسن خرم (منطقه ۲۲) در تمامی رده های سنی بانوان برگزار میگردد.
برگزاری مسابقات دراستایلهای هنرهای فردی,لایت کنتاکت,سمی کنتاکت,فول کنتاکت, لوکیک میباشد.
روز وزنکشی ۲۰ دیماه مقرر شده است.
مسئول برگزاری استاد شهرکی میباشند.