کمیته ایچماف

ICHMAF

International Championship Martial Art Federation

فدراسیون بین المللی قهرمانی هنرهای رزمی

نماینده ی رسمی سبک جهانی ایچماف از کشور روسیه