برگزاری آزمون های مجازی

با همه گیری بیماری ویروسی کرونا و جهت پیشگیری از انتقال بیماری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ؛ به درخواست سبک ایچماف و با نظارت فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ؛ آزمونهای فنی دان یک تا پنج ، مربیگری درجه سه تا یک و دوره داوری درجه سه تا یک بصورت آنلاین (مجازی) و یکپارچه در سرار کشور برگزار گردید.