کمیته ایچماف

برگزاری آزمون های مجازی

با همه گیری بیماری ویروسی کرونا و جهت پیشگیری از انتقال بیماری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ؛ به درخواست سبک ایچماف و با نظارت فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ؛ آزمونهای فنی دان یک تا هفت، مربیگری درجه سه تا یک و دوره داوری درجه سه تا یک بصورت آنلاین (مجازی) و یکپارچه در سرار کشور برگزار گردید.

آزمونبخشزمان برگزاری
فنی دان و مربیگریآقایان و بانوان۲۵ اسفند ۱۴۰۲
فنی دان و مربیگریآقایان و بانوان۲۱ مهر ۱۴۰۲
دوره داوریآقایان و بانوان۱۵ تیر ۱۴۰۲
فنی دان و مربیگریآقایان و بانوان۱۲ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
فنی دان و مربیگری و داوریآقایان و بانوان۶ الی ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
فنی دان و مربیگریآقایان و بانوان۵ شهریور ۱۴۰۰
دوره داوریآقایان و بانواناسفند ۱۳۹۹
فنی دان و مربیگریآقایانبهمن ۱۳۹۹
فنی دان و مربیگریبانوان۲۹ دی ۱۳۹۹
فنی دان و مربیگریآقایان۲۸ شهریور ۱۳۹۹