کمیته ایچماف

معارفه اعضای شورای راهبردی

با حکم گِرَندمَستِر سید رضا سیدیان , حسین قاسمی فر به عضویت شورای راهبردی وهیت رییسه کمیته ایچماف منصوب گردید.