کمیته ایچماف

گزارش سید رضا سیدیان رییس کمیته ایچماف کشور از اقدامات و برنامه های این سبک رزمی

مشروح گزارش سید رضا سیدیان رییس کمیته ایچماف کشور از اقدامات و برنامه های این سبک رزمی را در پایگاه خبری همبستگی ملی ببینید