آزمون های مجازی

با همه گیری بیماری ویروسی کرونا و جهت پیشگیری از انتقال بیماری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ؛ به درخواست سبک ایچماف و با نظارت فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ؛ آزمونهای فنی دان یک تا پنج ، مربیگری درجه سه تا یک و دوره داوری درجه سه تا یک بصورت آنلاین (مجازی) و یکپارچه در سرار کشور برگزار گردید.

آزمونبخشزمان برگزاری
فنی دان و مربیگری آقایان28 شهریور 99
فنی دان و مربیگریبانوان29 دی 99
فنی دان و مربیگریآقایانبهمن 99
دوره داوریآقایان و بانواناسفند 99
فنی دان و مربیگریآقایان و بانوان5 شهریور 1400
فنی دان و مربیگری و داوریآقایان و بانوان6-10 اسفند 1400