رویدادها

سبک ایچماف دارای مجوز رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی جهت برگزاری آزمونهای مربیگری ، داوری و آزمون فنی دان یک تا پنج می‌باشد.
جرئیات رویدادها درلینک های زیر در دسترس میباشد: